CROMATOGRAFIA IÓNICA Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

CROMATOGRAFIA IÓNICA

La Cromatografia Iònica està íntimament relacionada amb la cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC). És un mètode eficaç per a la separació i determinació de ions, basat en l'ús de resines d'intercanvi iònic.

Existeixen diverses maneres de detecció dels anàlits.

En la detecció per conductivitat, es mesura la conductància de l'ió anàlit quan passa a través d'una cèl·lula de conductivitat. Tant l'eluyente com la mostra són espècies iòniques i solen presentar una elevada conductivitat de fons pel que per a detectar amb una bona sensibilitat els anàlits, és necessari eliminar la conductivitat de fons de l'eluyente, químicament, en una reacció post columna en la qual es converteix a l'eluyente en una espècie amb baixa conductivitat. A aquestes columnes se'ls coneix amb el nom de supresores de conductivitat, i poden ser químics o electroquímics. Aquesta manera de detecció és el més comú en cromatografia iònica.

En la detecció amperométrica es mesura el corrent elèctric generat quan l'anàlit és oxidat o reduït en l'internior d'una cèl·lula amperométrica, que consta d'un elèctrode de treball, un elèctrode de referència i un elèctrode auxiliar. L'oxidació o reducció dels ions dependrà de l'aplicació d'un potencial entre l'elèctrode de treball i l'elèctrode auxiliar. El senyal mesurat consisteix en la Intensitat del corrent generat entre l'elèctrode de treball i l'elèctrode auxiliar. Dins d'aquesta manera de detecció destaca l'amperometria de polsos (PAD), molt utilitzada per a la detecció de carbohidrats. Aquesta manera de detecció és molt selectiu ja que només els ions susceptibles d'oxidació o reducció al potencial aplicat podran ser mesurats.

 La detecció espectrofotométrica Ultraviolada-VIS, es basa en l'absorció d'energia electromagnètica per certs grups presents en les molècules o ions anomenats cromóforos. La longitud d'ona i l'energia absorbida depèn dels enllaços químics dins de la molècula o ió i són característics dels mateixos. En cromatografia iònica en detecció fotomètrica directa només els ions de la mostra que presenten grups cromóforos podran absorbeixen part de la llum que arriba a la cèl·lula, originant una disminució en la intensitat del feix de llum que és directament proporcional a la quantitat de solut absorbent eluído. La detecció UV en cromatografia iònica no és molt significativa, ja que els cations i anions inorgànics i les molècules orgàniques alifáticas manquen de grups cromóforos, per tant s'usa com a complement de la detecció per conductivitat. Una de les aplicacions més comunes d'aquesta manera de detecció és la determinació de nitrits i amoni en aigües de mar. La detecció UV-VIS d'aquests ions minoritaris (i cromóforos) en el mar es pot aconseguir eliminant la interferència dels ions majoritaris en aquest tipus de mostres: clorur i sodi (no cromóforos).

En cromatografia iònica, la detecció espectrofotométrica Ultraviolada-VIS se sol usar més combinant-la amb tècniques de derivatización que transformen als cations/aniónes NO-cromóforos en altres compostos que sí ho siguen. Exemples d'aquesta tècnica els tenim en la determinació de crom (VI) per cromatografia iònica i detecció UV-VIS.

 

Aplicacions

Equipament

 

cromatografo iònic DIONEX

 

Equipos cofinanciados por el P.O.I.C.V. FEDER 2000-2006. Generalitat Valenciana

 

 

Requisits de les mostres