Préstec de vehicles Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

Préstec de vehicles

 A partir del 18 de maig, els STI reprenen, gradualment, la seua activitat presencial en els termes que arreplega la resolució rectoral de 8 de maig.

Inicialment, i a fi de fer compatible aquesta reincorporació presencial progressiva amb el compliment de l'IPRL-26 i el seu annex, s'estableix el següent:

Protocol per a usuaris del servei de préstec de vehicles davant situació de Covid-19 

 

Qualsevol informació continguda en aquesta pàgina que contradiga aquest protocol no serà tinguda en compte.

  

 

Els Serveis Tècnics d'Investigació disposen de vehicles tot-terrè i de transport de materials que poden ser utilitzats pels grups d'investigació per als seus treballs de camp.

 

Dotació

 

Actualment es compta amb els següents vehicles:Vehicle SSTTI

 

 

 

 

 

 

Normes d'ús

Els vehicles disposen d'un segur a tot risc, condicionat al fet que el conductor tinga més de 25 anys i dispose de permís de conduir amb almenys dos anys d'antiguitat. Es requereix en tot case que la forma de conduir siga acurada i apropiada a les característiques del vehicle.

S'evitarà en tant que sigui possible la utilització dels vehicles tot terrè en llargs desplaçaments per carretera. L'ús d'aquest vehicle ha de limitar-se a desplaçaments de camp que no puguen ser realitzats en els altres vehicles. En conseqüència quan se sol·liciten llargs desplaçaments per a aquest tipus de vehicles haurà de justificar-se razonadamente en els termes descrits, indicant les zones rurals per les quals se circularà. 

La reserva de vehicles es realitzarà a través de l'aplicació informàtica @LIMS disponible en la pàgina web dels STI, en la qual s'anotaran també els km d'eixida i arribada. Per norma general es reservaran els vehicles amb una antelació màxima de 15 dies. La reserva de més de 5 dies consecutius haurà de ser motivada, fent-ho constar en l'apartat d'observacions. En cas de no estar convenientment justificada, els STTI es reserven el dret a rebutjar la sol·licitud.

La claus es lliuraran als usuaris als matins en horari de 8:30 a 10:30 en el taller de vehicles situat en la zona d'ampliació del campus.

LES CLAUS HAURAN DE SEMPRE LLIURAR-SE DESPRÉS DE L'ÚS PER A EVITAR PERJUDICIS ALS SEGÜENTS USUARIS.

En cas que es retire o es retorne el vehicle fora d'horari d'obertura del vial de circumval·lació de l'ampliació del campus, l'usuari haurà de dirigir-se a la garita de seguretat que hi ha en l'accés principal a la mateixa, per a sol·licitar l'obertura de les instal·lacions.

La devolució de les claus fora de l'horari de treball habitual de l'encarregat dels cotxes, o en cas que aquest no es trobe en aqueixos moments en les instal·lacions, es realitzarà dipositant-les en la bústia de la porta d'accés al taller.

En la mesura del possible, els vehicles per a préstec es trobaran diàriament amb els dipòsits plens. En cas que siga necessari repostar el vehicle, a causa de desplaçaments de diversos dies, o impossibilitat que l'encarregat dels cotxes puga omplir el dipòsit a primera hora del matí, l'usuari haurà de fer-se càrrec del repostaje.

Les quantitats avançades seran reintegrades a l'usuari, prèvia presentació de la/s factura/s corresponent/s en la Secretaria dels STI.

 IMPORTANT: Per a reintegrar l'import avançat, les factures hauran d'anar expedides a nom de la UNIVERSITAT D'ALACANT, CIF: Q0332001G, i haurà d'indicar-se la matrícula del vehicle en el qual s'ha repostat. Les factures que no complisquen aquests requisits no podran ser abonades.

 

Amb motiu del control sobre els pagaments de combustible dels vehicles dels STI, en cas que siga necessari repostar el vehicle a causa de desplaçaments de diversos dies, o a la impossibilitat que l'encarregat dels cotxes ho realitze, s'estableixen les següents normes:

  

Els STI. tramitaran com a càrrec intern als Departaments el cost dels desplaçaments en funció dels quilòmetres realitzats. El cost per km serà actualitzat periòdicament i es notificarà als Departaments. Qualsevol despesa extraordinària derivada d'un ús imprudent (multes, deterioracions per mala conducció, brutícia...) serà abonat pel Departament corresponent.

L'incompliment de les presents normes podrà suposar la prohibició d'ús dels vehicles.

  

Personal

 

Horari d'atenció al públic i localització

MATINS: dilluns a divendres de 8:30 a 10:30 h

Naus de suport tècnic. Zona d'ampliació del Campus