Activitats de difusió Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

Activitats de difusió

AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ DE COVID-19 EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ROMANDRÀ INHABILITAT. LES SOL·LICITUDS ES REALITZARAN PER CORREU ELECTRÒNIC A sti@ua.es I SERAN AVALUADES INDIVIDUALMENT TENINT EN COMPTE LES MESURES PREVENTIVES ESTABLIDES PER LA UA

 

Demostracions cientificotècniques

La realització de demostracions cientificotècniques d'equips instrumentals o d'instal·lacions dels Serveis Tècnics d'Investigació podrà ser sol·licitada pel personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant, així com per personal d'altres institucions o empreses públiques o privades, sempre que aquestes tinguen caràcter docent.

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari per a sol·licitud de demostracions cientificotècniques/visites.

Una vegada autoritzada la petició, el sol·licitant serà responsable d'informar prèviament els assistents sobre els riscos existents i sobre les normes de seguretat i de protecció personal en relació amb la instal·lació, i els ha de proporcionar, si escau, els mitjans necessaris (bates de laboratori, equips de protecció individual…).

El sol·licitant estarà present durant el desenvolupament de la demostració cientificotècnica, amb la finalitat d'impartir explicacions de caràcter teòric i serà assistit pel personal tècnic designat, que col·laborarà en els aspectes pràctics i els aclariments que sorgisquen.

Amb la finalitat de donar una resposta adequada a la sol·licitud de demostració cientificotècnica i poder optimitzar els recursos tècnics i humans dels STI sense menyscapte del funcionament habitual del servei, la demostració tindrà una durada no superior a 30 minuts. S'estableix un màxim de dues sessions al dia per tècnica instrumental o instal·lació i es limita a un mínim de 5 i a un màxim de 15 assistents per demostració.

 

Visites

La visita als Serveis Tècnics d'Investigació podrà ser sol·licitada pel personal de la Universitat d'Alacant així com per personal d'altres institucions o empreses públiques o privades.

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari per a sol·licitud de demostracions cientificotècniques/visites.

Amb la finalitat de donar una adequada resposta a la sol·licitud i poder optimitzar els recursos tècnics i humans dels STI, sense menyscapte del funcionament habitual del servei, la durada de la visita i el nombre màxim d'assistents seran establits oportunament per la Direcció, prèvia consulta al personal tècnic implicat.

ABANS D'EMPLENAR EL FORMULARI ES RECOMANA CONTACTAR AMB EL PERSONAL TÈCNIC PER A CONCRETAR-NE LA DATA I L'HORA